แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เทศบาล
..............................................................      ......................................................     ..........................................
1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ
2. เพศ 3. อายุ
ประชาชนทั่วไป
สมาชิกเทศบาลตำบลขุนทะเล
 
ชาย
หญิง
 
ต่ำกว่า 21 ปี
21- 30 ปี
31 - 40 ปี
...................................................     ...................................................     ..........................................................
4. อาชีพ
5. การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.khuntale.go.th บ่อยมากเพียงใด 6. หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นครั้งแรก
นานๆครั้ง
บ่อยๆ
เป็นประจำ
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ของดีในถิ่น
 
..........................................................................................      .................................................................................
7. ท่านรู้จักเว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนทะเลได้อย่างไร
8. ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
ค้นหาจากเว็บค้นหา (Search engine ต่างๆ เช่น Google, Bing, Yahoo!)
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, E-mail, Web board และอื่นๆ
จดหมายข่าวต่าง ๆ ของเทศบาล
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 
........................................................................................     ...................................................................................
9. การจัดรูปแบบรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลขุนทะเล
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
 
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล