แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ "การรับชำระภาษีท้องถิ่น"
..............................................................      ......................................................     ..........................................
1. ประเภทผู้ใช้บริการ
2. อายุ 3. ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ
ประชาชนทั่วไป
ร้านค้า
 
บริษัทเอกชน
 
ต่ำกว่า 21 ปี
21- 40 ปี
31 - 40 ปี
มาใช้บริการครั้งแรก
มาใช้บริการครั้งที่ 2
เคยมาใช้บริการแล้วมากกว่า 2 ครั้ง
.......................................................          ..................................................          ....................................................
4. ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (พูดจาสุภาพอ่อนหวาน อัธยาศัยดี ตอบคำถามและอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน)
5. กระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (บริการด้วยความเต็มใจ นอบน้อม เอาใจใส่) 6. ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ (มีความรวดเร็ว ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก)
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
.............................................................     .............................................................................................................
7. ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ (แยกประเภทอย่างชัดเจน
ช่องทางเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ)
8. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
(มีเก้าอี้เพียงพอ แอร์เย็นสบาย บริการน้ำดื่ม
Free WiFi ห้องน้ำสะอาด)
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
...........................................................     ..............................................................................................................
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล